interface BounceMode {
    bounce?: Bounce;
}

Properties

Properties

bounce?: Bounce